Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod: het (product– en)dienstenaanbod van een Derde dat door een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon via het Platform kan worden aanvaard.
 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Vortex Flow.
 • Diensten/Producten: dit verwijst naar de diverse professionele diensten en/of producten die door Vortex Flow aangeboden worden. Dit omvat ons coaching traject, online training en workshops evenals producten en diensten die we aanbieden als affiliate partner. Deze diensten en producten zijn beschikbaar voor onze klanten en zijn bedoeld om hun persoonlijke en professionele groei te ondersteunen. 
 • Gebruiker(s): iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die van het Platform gebruik maakt, hieronder begrepen Derden.
 • Derde(n): dit betreft individuen of organisaties/rechtspersonen (of hun vertegenwoordigers) voor wie Vortex Flow affiliate diensten levert. Deze derde partijen kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn, waarbij Vortex Flow hen ondersteunt door middel van onze gespecialiseerde coaching, online trainingen en workshops. 
 • Partij/Partijen: Vortex Flow en/of de Gebruiker(s).
 • Platform: de website(s), social media account(s), app(s) en andere tools van Vortex Flow en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Diensten/Producten en Producten beschikbaar worden gemaakt.
 • Vortex Flow: dit is onze coaching praktijk gevestigd aan de Stelling 16, 3831 RV te Leusden. Wij bieden via ons platform een scala aan diensten en producten aan, waaronder die van derde partijen. Voor het aanbieden van deze externe diensten en producten ontvangt Vortex Flow een commissie. Ons aanbod omvat coachtrajecten, online trainingen, workshops en andere gerelateerde diensten. 

2. Toepasselijkheid

 • Op elke interactie en transactie met Vortex Flow zijn uitsluitend onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden of andere bepalingen die door de gebruiker(s) worden voorgesteld of gehanteerd, worden door Vortex Flow nadrukkelijk niet geaccepteerd.
 • Door het gebruik van ons platform en deelname aan onze diensten zoals coaching trajecten, online trainingen, workshops en affiliate aanbod, stemt de gebruiker automatisch in met deze Algemene Voorwaarden.”

3. Aanbod ​

 • Vortex Flow publiceert namens derden hun aanbod op ons platform, gebaseerd op de door deze derden verstrekte informatie of op basis van onze eigen kennis en ervaring.
 • Vortex Flow neemt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod van derden en de informatie die op ons platform wordt gepresenteerd.
 • Het is niet toegestaan om informatie van of afkomstig van ons platform te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming van Vortex Flow.

4. Misbruik platform

“Het gebruik van ons platform, Vortex Flow, dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met de geldende wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Specifiek is het verboden om via ons platform onfatsoenlijke, immorele of discriminerende inhoud te verspreiden.

Daarnaast is het gebruikers van het Vortex Flow platform niet toegestaan om:

 1. Het platform te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’.
 2. Het platform voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit expliciet is toegestaan.
 3. Het platform aan te sluiten op een netwerk waarmee andere apparaten toegang krijgen tot het platform.
 4. Het platform op enige wijze aan derden beschikbaar te stellen.
 5. Het platform te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, het verspreiden van virussen, of andere schadelijke software.
 6. Het platform te gebruiken op een manier die schadelijk of nadelig kan zijn voor Vortex Flow.”

5. Onderhoud en aanpassingen

 • Vortex Flow zet zich in om ons platform optimaal en zorgvuldig te laten functioneren. Echter, wij kunnen niet garanderen dat het platform altijd en zonder onderbrekingen of storingen beschikbaar zal zijn.
 • Vortex Flow voert regelmatig onderhoud uit aan het platform en kan updates uitrollen om verbeteringen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen, of de prestaties te optimaliseren.
 • Wij behouden ons het recht voor om informatie of functionaliteiten op het platform te wijzigen of te verwijderen, indien dit nodig wordt geacht.

6. Informatieverstrekking door gebruiker

 • Wanneer de gebruiker informatie op het Vortex Flow platform plaatst, stemt hij of zij ermee in dat deze informatie mogelijk gedeeld kan worden met andere gebruikers, in overeenstemming met de voorwaarden die in onze Privacyverklaring zijn opgenomen.
 • De gebruiker is verplicht om alle benodigde gegevens en documenten die Vortex Flow nodig heeft voor het correct uitvoeren van onze diensten en vanwege wettelijke verplichtingen, tijdig, in de juiste vorm en op de gewenste wijze aan te leveren.
 • De gebruiker garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het platform verstrekte gegevens en documenten, ook als deze van derden afkomstig zijn.
 • De gebruiker vrijwaart Vortex Flow tegen alle aanspraken die voortvloeien uit enige inbreuk op de in dit artikel genoemde rechten en zal Vortex Flow alle schade en kosten vergoeden die daaruit voortkomen.

7. Privacy

 • Vortex Flow houdt zich strikt aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over onze benadering van gegevensbescherming verwijzen wij gebruikers naar de Privacyverklaring van Vortex Flow.
 • Als een gebruiker besluit het gebruik van ons platform of dienst te beëindigen, zal Vortex Flow alle persoonsgegevens wissen en alle bestaande kopieën verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.
 • Gebruikers dienen Vortex Flow onmiddellijk op de hoogte te stellen als zij van mening zijn dat een instructie van ons een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan Vortex Flow mogen niet door of namens de gebruiker verwerkt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8. Aansprakelijkheid

 • Gebruikers benutten het Vortex Flow platform geheel voor eigen rekening en risico. Vortex Flow neemt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van gebruikers binnen of buiten het platform.
 • Vortex Flow is niet aansprakelijk voor misbruik van het platform door (andere) gebruikers, noch voor de inhoud van gesprekken of informatie die tussen gebruikers wordt uitgewisseld.
 • We verplichten ons om te zorgen dat ons platform technisch goed functioneert. Echter, onderhoudswerkzaamheden of ontwikkelingen aan het platform kunnen het gebruik tijdelijk beperken of onderbreken, wat mogelijk tot dataverlies kan leiden. Vortex Flow kan niet garanderen dat het platform altijd beschikbaar is of dat er geen technische storingen of dataverlies optreden.
 • Vortex Flow behoudt zich het recht voor het platform tijdelijk of permanent te staken of buiten gebruik te stellen, zonder dat gebruikers hier rechten aan kunnen ontlenen.
 • De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die via zijn/haar account plaatsvinden. Vortex Flow is niet verantwoordelijk voor uitingen en/of informatie die door gebruikers via het platform worden verspreid.
 • Vortex Flow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens op het platform. Elke vorm van aansprakelijkheid van Vortex Flow voor schade die ontstaat door het gebruik van informatie of andere gegevens op het platform, wordt uitgesloten.
 • De gebruiker vrijwaart Vortex Flow tegen alle schade en aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van het platform door de gebruiker.

9. Klachten

 • Klachten van gebruikers over diensten of producten van derden, aangeboden via het Vortex Flow platform, dienen rechtstreeks bij de betreffende derde partij ingediend te worden. Deze derde partijen zijn exclusief verantwoordelijk voor hun aanbod en de uitvoering daarvan.
 • Indien een gebruiker een klacht heeft over het Vortex Flow platform zelf, dient deze klacht via e-mail gecommuniceerd te worden met Vortex Flow. Na ontvangst van de klacht, zal Vortex Flow een ontvangstbevestiging sturen en ernaar streven de klacht zo spoedig mogelijk te behandelen.
 • Klachten dienen binnen een redelijke termijn nadat de gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Dit geldt zowel voor klachten gericht aan derde partijen als aan Vortex Flow.

10. Geheimhouding

 • Gebruikers dienen alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie met betrekking tot het Vortex Flow platform en onze diensten/producten in handen komt van derden. Tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming is van Vortex Flow, mag de gebruiker geen informatie en/of gegevens die door Vortex Flow ter beschikking zijn gesteld, aan derden verstrekken.
 • Informatie mag alleen binnen de eigen organisatie gedeeld worden voor zover dit noodzakelijk is voor het correcte gebruik van onze diensten/producten en overeenkomstig de overeenkomst.
 • Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op informatie waarvoor de gebruiker kan aantonen dat:
 1. De informatie al openbaar bekend was.
 2. Het gaat om algemeen bekende informatie.
 3. De openbaarmaking vereist is vanwege een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Deze geheimhoudingsverplichting dient door gebruikers ook opgelegd te worden aan eventuele derden die zij inschakelen.

11. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Vortex Flow platform, inclusief de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen en dergelijke, zijn eigendom van Vortex Flow of haar licentiegevers.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om het Vortex Flow platform geheel of gedeeltelijk te kopiëren, vermenigvuldigen, distribueren of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Vortex Flow, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de gebruiker.
 • Vortex Flow kan niet garanderen dat de diensten/producten die aan gebruikers worden geleverd geen inbreuk maken op enige geschreven of ongeschreven intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.
 • Alle materialen, inhoud en methodes die gebruikt worden in de coaching en trainingen zijn eigendom van Vortex Flow en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of verspreid.

12. Boete

 • Bij overtreding van de bepalingen in onze Algemene Voorwaarden, verbeurt de gebruiker ten gunste van Vortex Flow zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,-, plus een aanvullende boete van € 500,- voor elke dag of deel daarvan dat de overtreding voortduurt.
 • Het verschuldigd zijn van deze boete door de gebruiker doet geen afbreuk aan het recht van Vortex Flow om vergoeding te eisen voor geleden schade, kosten en rente die voortvloeien uit de overtreding.

13. Wijziging Algemene voorwaarden

 • Vortex Flow behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 • Indien een gebruiker niet akkoord gaat met een wijziging of aanvulling, heeft hij of zij de mogelijkheid om het gebruik van het Vortex Flow platform te staken vóór de datum waarop deze wijzigingen van kracht worden. Voortgezet gebruik van het platform na de ingangsdatum van de wijzigingen wordt beschouwd als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden.

14. Overige bepalingen

 • Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet bindend is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of het resterende deel van die bepaling.
 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Vortex Flow en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van het Vortex Flow platform, is uitsluitend de rechtbank in de regio waar Vortex Flow gevestigd is, bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen.

15. Verantwoordelijkheid

 • Vortex Flow streeft ernaar de cliënt te helpen bij het verbeteren van zijn levenskwaliteit en het bereiken van de gewenste resultaten. Hoewel opmerkelijke resultaten mogelijk zijn, kunnen deze niet gegarandeerd worden. De cliënt is zelf volledig verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen in zijn leven. Vortex Flow is niet aansprakelijk voor enig verlies, financieel of anderszins, dat de cliënt lijdt na het begin van de coaching sessies, noch voor een vermeend falen om levens- of zakelijke kwaliteit te verbeteren of doelen te bereiken.

16. Vertrouwelijkheid en voorwaarden

 • Informatie die tijdens coachingsessies wordt gedeeld, blijft vertrouwelijk. Deze wordt niet aan derden bekendgemaakt zonder voorafgaande toestemming van de cliënt, tenzij wettelijk vereist of om schade aan de cliënt of anderen te voorkomen. Vortex Flow volgt de ethische code van relevante coachingorganisaties.

17. Format

 • Coaching bij Vortex Flow vindt face-to-face plaats op een vooraf afgesproken locatie. Het kennismakingsgesprek is via Google Meet.  Andere formats zijn bespreekbaar en moeten vooraf overeengekomen worden. De duur van elke sessie zal tussen de 2,5 en 4 uur zijn.

18. Relatie

 • Vortex Flow past diverse coachingstechnieken toe en bespreekt met de cliënt wat wel of niet werkt. Beide partijen hebben het recht om open en eerlijk te communiceren. De cliënt wordt aangemoedigd eventuele zorgen te delen. Feedback is welkom en kan gegeven worden tijdens de sessie. Aan het einde van het traject wordt de cliënt gevraagd om feedback te geven via een kort formulier.

19. Datum en tijd

 • De datum en tijd van de eerste en volgende sessies worden overeengekomen tussen Vortex Flow en de cliënt. Een minimum van vijf sessies wordt aanbevolen. Het aantal sessies wordt bevestigd bij de start van de coaching.

20. Vergoeding voorwaarden

 • De tarieven staan beschreven op de Vortex Flow website en variëren voor particuliere en zakelijke trajecten. De factuur wordt verstrekt voor de eerste sessie.
 • Eventuele prijswijzigingen worden met de klant gecommuniceerd.

21. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleringen dienen minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden, telefonisch. Restitutie van annuleringen is ter beoordeling van de coach.
 • Bij uitzonderlijke omstandigheden zullen zowel de cliënt als Vortex Flow redelijke inspanningen leveren om een nieuwe afspraak te plannen.
 • Een coachtraject moet binnen de afgesproken termijn vervolledigt zijn.
 • In uitzonderlijke situaties, zoals ziekte of ongepast gedrag van de cliënt, kan Vortex Flow besluiten de dienstverlening te beëindigen. Vooruitbetalingen voor niet geleverde sessies worden dan terugbetaald.
 • Vortex Flow kan de cliënt adviseren een alternatieve dienst te zoeken indien dit beter aansluit bij zijn/haar behoeften.

22. Betalingsvoorwaarden

 • Betalingen geschieden via bankoverschrijving. Vergoedingen zijn verschuldigd voor de eerste coachingssessie, tenzij anders overeengekomen. Indien betaling uitblijft, is Vortex Flow niet verplicht verdere sessies te verzorgen.